Ông BÙI NGỌC SƠN
Chức vụ: Giám đốc Công ty
gd-bui-ngoc-son
Ông BÙI NGỌC SƠN
Chức vụ: Giám đốc Công ty
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Quá trình đào tạo
 • Quá trình đào tạo từ năm 2000-2005: Kiến trúc sư - Đại học Kiến trúc Hà Nội.
 • Quá trình đào tạo từ năm 2006-2009: Quản trị Xây dựng và Công Nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 2005 - 2010: Thiết kế Kiến trúc, Trưởng phòng Dự án - Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thăng Long.
 • Quá trình công tác từ năm 2010 - 5/2014: Phó Giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Incomex.
 • Quá trình công tác từ tháng 6/2014 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild.


Ông ĐỖ HOÀNG PHÚC
Chức vụ: Phó Giám đốc
mr-do-hoang-phuc
Ông ĐỖ HOÀNG PHÚC
Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách phòng Kiến trúc
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Quá trình đào tạo
Quá trình đào tạo từ năm 1991-1996: Kiến trúc sư - Đại học Kiến trúc Hà Nội
Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 1996-2001: Thiết kế Kiến trúc - Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng
 • Quá trình công tác từ năm 2001-2005: Chủ trì thiết kế kiến trúc -Công ty CP Đầu tư Hạ tầng KCN và Đô thị số 18
 • Quá trình công tác từ năm 2005-2009: Phó Giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng 18.1
 • Quá trình công tác từ năm 2009 - 08/2013: Phó Giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Incomex
 • Quá trình công tác từ tháng 09/2013 đến nay: Phó giám đốc phụ trách thiết kế - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild.


Ông CHU MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: Phó Giám đốc

Ông CHU MẠNH CƯỜNG
Ông CHU MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách phòng Kết cấu - Hạ tầng Kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa - cung cấp điện
Quá trình đào tạo
 • Quá trình đào tạo từ năm 1998-2003: Kỹ sư Điện khí hóa, cung cấp điện - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 2004-2010: Trưởng nhóm thiết kế Hệ thống điện tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam.
 • Quá trình công tác từ năm 2010-2011: Trưởng nhóm thiết kế Hệ thống điện tại Công ty Phát triển nhà Hà Nội CDH
 • Quá trình công tác từ tháng 2011-2013: Phó phòng thiết kế Hệ thống điện tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Incomex.
 • Quá trình công tác từ năm 2014 đến nay: Trưởng phòng Kết cấu - Hạ tầng Kỹ thuật, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild.


Ông NGUYỄN MẠNH DŨNG
Chức vụ: Phó Giám đốc
mr-nguyen-manh-dung
Ông NGUYỄN MẠNH DŨNG
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện Khí hóa - Cung cấp điện
Quá trình đào tạo
Quá trình đào tạo từ năm 1993-1997: Kỹ sư Điện - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
Quá trình công tác
 • Quá trình công tác từ năm 1997-2009: Thiết kế, Chủ trì thiết kế điện Viện Nghiên cứu và TK trường học
 • Quá trình công tác từ năm 2009-6/2014: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M&E.
 • Quá trình công tác từ tháng 7/2014 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild.